TR EN
info@aselmuhendislik.com.tr
0 216 499 88 77
Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

1. Genel Bilgi
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

2. Tanımlar
Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 
Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel veri sahibi : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi 
Kişisel verilerin işlenmesi  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi  Başvuru Formu: ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

3. Kişisel verileriniz nasıl toplanır?
Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
- Sizlerin beyanlarınıza istinaden,
- Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimizden sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ Nin tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplamasına ve işlemesine izin veriyorum. 

4. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?
Kişisel verileriniz;
— Müşteri evrakları toplama işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi işlemesine izin veriyorum. 

5. Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır?
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:
Temlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla varlık yönetim şirketleri, 
Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum. 

6. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulmaması halinde işlenebilir mi?
Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile aramızda bir sözleşme kurulmasa dahi kişisel verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine izin veriyorum. 

7. Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ‘ne başvurabilirsiniz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ne yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na  ulaşabilirsiniz.

Asel Mühendislik

2021 yılı itibariyle Nişantepe’de yeni fabrikasına taşınmış ve 4000m2 kapalı alanda sektördeki yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteden ödün vermeden uluslararası standartlarda Tip Test sertifikasyonu gerekliliklerini sağlamış aynı zamanda ekonomik ve kaliteli üretici olarak yerini sağlamlaştırmıştır.

Аdres

Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

Тelefon&Fax

Tel : 0 216 499 88 77
Fax: 0 216 499 88 80

E Posta

info@aselmuhendislik.com.tr

Asel Mühendislik © 2022
KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

1. Genel Bilgi
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

2. Tanımlar
Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 
Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel veri sahibi : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi 
Kişisel verilerin işlenmesi  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi  Başvuru Formu: ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

3. Kişisel verileriniz nasıl toplanır?
Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
- Sizlerin beyanlarınıza istinaden,
- Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimizden sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ Nin tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplamasına ve işlemesine izin veriyorum. 

4. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?
Kişisel verileriniz;
— Müşteri evrakları toplama işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi işlemesine izin veriyorum. 

5. Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır?
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:
Temlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla varlık yönetim şirketleri, 
Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum. 

6. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulmaması halinde işlenebilir mi?
Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.
ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile aramızda bir sözleşme kurulmasa dahi kişisel verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak işlenmesine izin veriyorum. 

7. Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ‘ne başvurabilirsiniz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi ASEL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. DANIŞMANLIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ne yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na  ulaşabilirsiniz.Asel Mühendislik

2021 yılı itibariyle Nişantepe’de yeni fabrikasına taşınmış ve 4000m2 kapalı alanda sektördeki yoğun rekabet ortamına rağmen, kaliteden ödün vermeden uluslararası standartlarda Tip Test sertifikasyonu gerekliliklerini sağlamış aynı zamanda ekonomik ve kaliteli üretici olarak yerini sağlamlaştırmıştır.

Аdres

Nişantepe Mevkii, Fabrikalar Sok. No:1/1 Alemdağ ÇEKMEKÖY / İSTANBUL

Тelefon&Fax

Tel : 0 216 499 88 77
Fax: 0 216 499 88 80

E Posta

info@aselmuhendislik.com.tr

Asel Mühendislik © 2022